Aquesta web utilitza cookies pròpies i de tercers per oferir-li un millor servei. En navegar o utilitzar els nostres serveis, accepta l'ús que fem de les cookies. vostè pot canviar la configuració del seu navegador en qualsevol moment.

Accepto Més informació

GOVERN OBERT   Portal de la transparència
Última actualització: 02/02/2016
Font: Ajuntament de l´Arboç
Article de la llei: Article 9. Apartat 1. Punt c.

Òrgans de govern i funcions

- ALCALDE

- PLE MUNICIPAL

- JUNTA DE GOVERN LOCAL

 

 


 

ALCALDE

Article 52.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya

 1. Representar l'ajuntament.
 2. Dirigir el govern i l'administració municipals.
 3. Convocar i presidir les sessions del ple, de la comissió de govern i de qualssevol altres òrgans municipals, i decidir els empats amb vot de qualitat.
 4. Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i les obres municipals.
 5. Publicar, executar i fer complir els acords municipals.
 6. Dictar bans i vetllar perquè es compleixin.
 7. El desenvolupament de la gestió econòmica d'acord amb el pressupost municipal aprovat, autoritzar i disposar despeses dins els límits de la seva competència, concertar operacions de crèdit, amb exclusió de les que preveu l'article 158.5 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, sempre que aquelles estiguin previstes en el pressupost i llur import acumulat en cada exercici econòmic no superi el 10% del seus recursos ordinaris, llevat les de tresoreria que li correspondrà quan l'import acumulat de les operacions vives en cada moment no superin el 15% dels ingressos liquidadats en l'exercici anterior; reconèixer obligacions en els límits de la seva competència; ordenar pagaments i retre comptes; tot això d'acord amb la Llei reguladora de les hisendes locals.
 8. Exercir la direcció superior de tot el personal de la corporació i acordar el seu nomenament i sancions, inclosa la separació del servei dels funcionaris de la corporació i l'acomiadament del personal laboral, donant compte al ple en aquests dos últims supòsits en la primera sessió que aquell convoqui. Aquesta atribució s'entén sense perjudici del que disposen els apartats 1 i 3 de l'article 99 de la Llei reguladora de les bases del règim local.
 9. Exercir la direcció superior de la policia municipal, i també nomenar i sancionar els funcionaris que porten armes.
 10. Exercir accions judicials i administratives i la defensa de l'ajuntament en les matèries de la seva competència i també quan aquestes hagin estat delegades en un altre òrgan, i, en cas d'urgència, en matèries de la competència del ple. En aquest últim supòsit s'ha de donar compte al ple en la primera sessió que aquest convoqui per a la seva ratificació.
 11. La iniciativa per a proposar al ple la declaració de lesivitat dels actes administratius en matèries que són de la competència de l'alcaldia. Així mateix, l'alcalde o alcaldessa pot declarar la lesivitat respecte a competències del ple, per raó d'urgència que en faci inviable la convocatòria, i en la primera reunió que tingui n'hi ha de donar compte.
 12. Adoptar personalment i sota la seva responsabilitat, en el cas de catàstrofe o d'infortunis públics o de greu perill d'aquests, les mesures necessàries i adequades, i donar-ne compte immediat al ple.
 13. Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o les infraccions de les ordenances municipals, llevat dels casos en què la facultat s'atribueixi a altres òrgans.
 14. Concedir llicències, llevat que les lleis sectorials atribueixin aquesta facultat expressament al ple o a la comissió de govern.
 15. Les aprovacions dels instruments de desenvolupament del planejament general del municipi no expressament atribuïdes al ple, i també l'aprovació dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d'urbanització complementaris.
 16. Imposar sancions amb relació a les competències municipals, d'acord amb les lleis i els reglaments de desenvolupament
 17. Les altres atribucions que expressament li atribueixen les lleis i les que la legislació assigna al municipi i no atribueix a altres òrgans municipals.

 

Tornar

 

PLE MUNICIPAL

Article 52.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya

 1. Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern.
 2. Prendre els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; l'alteració del terme municipal; la creació o la supressió de municipis i d'entitats d'administració descentralitzada; la creació d'òrgans desconcentrats; l'alteració de la capitalitat del municipi; el canvi de nom del municipi o de les entitats esmentades, i l'adopció o la modificació de la bandera, l'ensenya o l'escut.
 3. L'aprovació inicial del planejament general del municipi i l'aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments d'ordenació urbanístics.
 4. Aprovar el reglament orgànic i les ordenances.
 5. Crear i regular òrgans complementaris.
 6. Determinar els recursos propis de caràcter tributari. Aprovar i modificar els pressupostos, disposar despeses en els assumptes de la seva competència i aprovar els comptes.
 7. Aprovar les formes de gestió dels serveis i els expedients de municipalització.
 8. Acceptar la delegació de competències feta per altres administracions públiques.
 9. Plantejar conflictes de competència a altres entitats locals i restants administracions públiques.
 10. Aprovar la plantilla del personal i la relació dels llocs de treball, fixar la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris i el nombre i el règim del personal eventual, tot això en els termes establerts per la legislació sobre funció pública local.
 11. Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic.
 12. Les altres que han de correspondre al ple, pel fet que llur aprovació exigeix una majoria qualificada.
 13. Les altres que expressament li atribueixin les lleis.

 

Tornar

 

JUNTA DE GOVERN LOCAL

Article 54 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya

I. Funcions pròpies o originals:

 1. L'assistència a l'alcalde o alcaldessa en l'exercici de les seves atribucions.
 2. Les atribucions que l'alcalde o alcaldessa o un altre òrgan municipal li deleguin i les que li atribueixen les lleis.

 

II. Funcions delegades per l’Alcaldia:

 1. Concedir subvencions i/o ajudes amb càrrec a les partides consignades al pressupost, i d’acord amb les seves bases d’execució.
 1. Aprovar padrons fiscals.
   
 2. Aprovar l’oferta pública d’ocupació d’acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel Ple, aprovar les bases de les proves per la selecció del personal i pels concursos de provisió de llocs de treball i distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes ni periòdiques.
 1. Les contractacions i concessions de tota classe quan el seu import es situï entre el 2 per 100 i el 10 per 100 dels recursos ordinaris del Pressupost ni, en qualsevol cas, ultrapassi els 6.000.000 d’euros ; incloses les de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat referit als recursos ordinaris del Pressupost del primer exercici. ni la quantitat assenyalada.
 1. L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió i estiguin prevists en el Pressupost.
 1. L’adquisició de bens i drets quan el seu valor es situï entre el 2 per 100 i el 10 per 100 dels recursos ordinaris del Pressupost ni els 3.000.000,00 Euros. així com l’alienació del patrimoni que no superi el percentatge ni la quantitat indicats en els següents supòsits:
  • La de bens immobles, sempre que estigui pre­vista en el Pressupost.
  • La de bens mobles, llevat dels declarats de valor històric o artístic, l’alienació dels quals no es trobi prevista al Pressupost.

 

III. Funcions delegades pel Ple:

 1. L’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de la Corporació en matèries de competència plenària.
 1. La declaració de lesivitat dels actes de l’Ajuntament.
 1. La concertació de les operacions de crèdit, de la qual la quantia acumulada dins de cada exercici econòmic, excedeixi del 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost, llevat de les de tresoreria, que li correspondran quan l’import acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15 per 100 dels ingressos corrents liquidats en l’exercici anterior, tot això de conformitat amb el que disposa la llei Reguladora de les Hisendes Locals.
 1. Les contractacions i les concessions de tota mena quan el seu import superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost i, en qualsevol cas, els sis milions euros, i també els contractes i les concessions plurianuals de durada màxima de quatre anys, quan l’import acumulat de totes les seves anualitats superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici i ,en tot cas, quan sigui superior a la quantia assenyalada en aquesta lletra.
 1. L’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos.
 1. L’adquisició de béns i drets quan el seu valor superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost i, en tot cas, quan sigui superior a tres milions d’euros, i també les alienacions patrimonials en els següents supòsits:
  • Quan es tracti de béns immobles o béns mobles que estiguin declarats de valor històric o artístic, i no estiguin previstes al pressupost.
  • Quan estan previstes en el pressupost els mateixos percentatges i quanties indicats per a les adquisicions de béns.
 1. Les altres que expressament li atribueixin les lleis o els reglaments al Ple segons l’article 22 de la LBRL i sempre quan aquestes competències no requereixin quòrum de majoria absoluta o superior per la seva aprovació.
 1. L’establiment de preus públics.

 

 

Tornar